Organization Structure (Chinese Version Only)

本中心設有審議委員會,由學界領袖十人組成,為本中心最高決策機構。審議委員會有主任委員一名,任審議委員會召集人。審議委員會主任委員及委員均為無給職,他們都是港台著名的專家、學者、教授以其睿智指引本中心工作,現任審議委員會名單如下:

現屆審議委員會名單如下:

主任委員:

江可伯 ( KONG Ho-Pak )

委員:

朱 立(CHU L. Leonard)
金耀基(Ambrose KING)
邱進益(Cheyne J.Y. CHIU)
翁松燃(WENG S. J., Byron)
葛永光(GER Yeong-Kuang)
鄭宇碩(CHENG Yu-Shek Joseph)
饒美蛟 (NYAW Mee-Kau)

執行秘書:

潘邦正(PAN Bang-zheng)

行政組長:

周婉珊(CHAU Yuen-shan)

行政助理:

江燕媚(KONG Yin-may)