Academic Board

Chair: Prof. LEE Chack Fan, GBS, SBS, JP
Vice-Chair: Prof. TANG Chiu Kay
Members: Ms. Jane ZHANG
Prof. LEE Kai Kwong Peter
Prof. LUK Yun Tong Thomas
Prof. LUNG Ping Yee David
Prof. ZHANG Junxi Jack
Dr. WONG Fan Yi Helen
Prof. CHU Hoi Shan Paul (Faculty Representative)
Dr. SHUM Kwok Leung Percy (Faculty Representative)
Prof. WONG Chun Tung David (Faculty Representative)
Ms. ZHANG Jiyao (Undergraduate Student Representative)
Mr. LUNG Chik Tang (Postgraduate Student Representative)
Secretary: Dr. WONG Fan Yi Helen